O spoločnosti

VUPEX a.s. je konzultačná a inžinierska spoločnosť. Zaoberá sa výskumom, vývojom a poradenstvom v oblasti energetiky, prírodných a technických vied.

Okrem toho poskytuje komplexné služby v oblasti energetického hospodárstva a životného prostredia. V posledných rokoch VUPEX a.s. smeruje svoje skúsenosti, vedecké kapacity  a know-how z  výskumu a vývoja aj do  oblasti obstarávania vedeckých prístrojov, diagnostických prístrojov a zariadení, vrátane software príslušenstva. Široké portfólio aktivít spoločnosti má korene v jej viac ako tridsaťročnej histórii, počas ktorej sa jej vedecké, odborné aj podnikateľské aktivity postupne rozšírili do viacerých segmentov. História VUPEX a.s. sa píše od roku 1983, kedy vznikol v Prahe „Výskumný ústav palivoenergetického komplexu“ – VUPEK, š. p., ktorý sa venoval koncepcii rozvoja energetiky. Jeho bratislavská pobočka sa zaoberala výhradne jadrovou problematikou a neskôr aj oblasťou hydroenergetiky. Pred rozdelením Československej federatívnej republiky, boli akcie ústavu zaradené do prvej vlny kupónovej privatizácie a 29.04.1992 z bratislavskej pobočky VUPEK, š. p. vznikol VUPEX a.s. Bratislava. Zmenilo sa aj nosné zameranie činnosti spoločnosti z jadrovej energetiky na činnosti v oblasti hydroenergetiky, energetického hospodárstva a prevádzky elektrizačnej prenosovej sústavy SR.

Spoločnosť sa počas svojho pôsobenia podieľala na riešení úloh výskumu či už pre štátne orgány, alebo pre organizácie tzv. veľkej energetiky.

Najvýznamnejšie práce sa týkali koncepcie rozvoja energetiky v SR, využitia primárneho a sekundárneho hydroenergetického potenciálu SR a navrhovania nových vodných a prečerpávacích elektrární, prognóz spotreby elektrickej energie na Slovensku a ich krytím výrobnými kapacitami, potenciálom biomasy na výrobu el. energie, optimalizáciou prevádzkovania rozvodu a ďalších oblastí energetiky. V súčasnosti patrí VUPEX a.s. medzi najrýchlejšie rastúce spoločnosti v oblastiach svojho pôsobenia. Vďačí za to predovšetkým dlhoročným skúsenostiam a dôvere vo vlastných zamestnancov a spolupracovníkov, medzi ktorých patria špičkoví manažéri a medzinárodne uznávaní vedci a odborníci.