ENERGETIKA

Elektroenergetika

Jednou z prioritných oblastí, v ktorej sa VUPEX a.s. významne angažuje je elektroenergetika. V danej oblasti vypracovávame špecializované analýzy a štúdie. Zaoberáme sa analýzou bilancie spotreby a výroby elektrickej energie na Slovensku, prognózami spotreby elektrickej energie v krátkodobom a strednodobom horizonte, prognózami zaťaženia v uzloch ES, analýzou vyvedenia výkonov jednotlivých zdrojov, využitím primárnych zdrojov na výrobu elektrickej energie, analýzou technických, prevádzkových a ekonomických parametrov ES SR a pod.

Obnoviteľné zdroje energie

V posledných desiatich rokoch sa výrazne rozvíja a dostáva do povedomia problematika obnoviteľných zdrojov energie (OZE), pričom aj spoločnosť VUPEX je aktívnou súčasťou tohto procesu. V danej oblasti analyzujeme takmer všetky druhy OZE (vodná, slnečná, veterná, biomasa, bioplyn).

Teplárenstvo

Ďalšou z dôležitých oblastí, v ktorých spoločnosť pôsobí je teplárenstvo. V danom smere sa zaoberáme ekonomikou a spoľahlivosťou dodávok tepla, možnosťami využitia kogeneračných jednotiek v centrálach zásobovania teplom, stratégiami zásobovania tepla z viacerých zdrojov do sústavy CZT, projekčnou činnosťou a vypracovaním dokumentácií opráv pri rekonštrukcií odovzdávacích staníc tepla a horúcovodných prípojok.

Hydroenergetika

Už od vzniku spoločnosti v roku 1992 je jednou z jej hlavných oblastí pôsobenia hydroenergetika. V danej oblasti sa zaoberáme analýzou súčasných možnosti využitia technicky využiteľného primárneho hydroenergetického potenciálu tokov Slovenska, výberom vhodných lokalít na výstavbu malých vodných elektrární a akumulačných vodných elektrární, ako aj hydrologickým a vodohospodárskym posúdením jednotlivých profilov.

Jadrová energetika

Spoločnosť časťou svojich kapacít pôsobí aj v oblasti jadrová energetika. V danej problematike sme analyzovali dopad mnohostranných prístupov v jadrovom palivovom cykle, ekonomickú efektívnosť regulácie výkonu jadrového zdroja, spoluprácu jadrových zdrojov s vodnými elektrárňami pri regulácii výkonu a pod.